Projekty

Aktivně působím v oblasti vědy a výzkumu, ať již jako řešitel projektů zaměřených na zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací, detekci plagiátorství a informační systémy univerzit, nebo jako oponent projektů.

V rámci projektů jsem se podílel mj. na vzniku národního registru vysokoškolských závěrečných prací theses.cz, antiplagiátorského nástroje odevzdej.cz, Národního úložiště šedé literatury nusl.cz a řady webových aplikací Vysoké školy ekonomické v Praze.

Máte zájem podat grant a rádi byste využili mých zkušeností?

Kontaktujte mne

Vybrané řešené projekty

Jsem řešitelem nebo spoluřešitelem řady projektů v oblasti zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací, vědeckých informací, zaměřených na odhalování plagiátů. Působím jako expert a oponent v projektových agenturách.

Jsem otevřen spolupráci i na dalších projektech, podáme grant spolu?

Kontaktujte mne

TA ČR, 2017
Studie vlivů otevřených dat v ČR
MŠMT, 2017
Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS
MŠMT, 2016
Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.
MŠMT, 2015
Dlouhodobé ukládání a archivace dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
MK ČR, 2007-2011
Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
MŠMT, 2011
Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství
MŠMT, 2010
Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu
MŠMT, 2009
Odhalování plagiátů v seminárních pracích
MŠMT, 2008
Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Členství v odborných orgánech

V rámci působení na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem byl či stále jsem členem odborných orgánů, kde hájím zájmy VŠE v Praze, působím jako odborný poradce a prosazuji myšlenky otevřeného přístupu k informacím.

Rada pro vývoj Národního úložiště šedé literatury
Programový výbor Konference o šedé literatuře a repozitářích
Technologická agentura ČR - expert, oponent
Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR
Asociace knihoven vysokých škol ČR - člen výkonného výboru
Rada DART-Europe
2014-2016
European Business School Librarians' Group
2004-2010
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP, AKVŠ ČR - předseda komise